سیمان نسوز cac71


توصیف کلی:

SD-CAC71 چسب هیدرولیک بر پایه ترکیب کلسیم آلومینات بوده که دارای ویژگی هایی چون دیرگدازی مناسب، گیرش معمولی و سخت شدن سریع می باشد.این سیمان شامل هیچگونه افزودنی نبوده و با اغلب افزودنی های آلی و معدنی جهت دستیابی به کارپذیری، جریان یابی و رفتار استحکامی مناسب در انواع متفاوتی از جرمهای دفلوکوله شده، سازگار است. شرکت صنایع دیرگداز آمل، سیمان کلسیم آلومینات با محتوای آلومینای 71 درصد وزنی را با فرآیند تولید مناسب و با استفاده از مواد اولیه آلومینا و کلسیا با خلوص بالا تولید می کند. این محصول مطابق با شاخص های کیفی استاندارد تولید می گردد.

ویژگیها و کاربرد:

SD-CAC71 برای کاربرد های نسوز با عملکرد دمایی بالا مناسب می باشد. این سیمان دارای مشخصه هایی چون خواص رئولوژیکی و استحکامی پایدار، مقاومت مناسب به خوردگی شیمیایی، مقاومت به سایش و شوک حرارتی مناسب می باشد. همچنین محتوای کم ناخالصی ها موجب کارکرد بهینه در دمای بالاو مقاومت در برابر اتمسفر های کاهنده ناشی از منوکسید کربن و
سایر عوامل می گردد. سیمانSD-CAC71 برای تولید ترکیبات نسوز جرمی (ریختنی/ پاشیدنی) و هر گونه نسوز منولیتیک دیگر برای کاربرد های دما بالا همچون صنایع فولاد و پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی:

داده های زیر نشان دهنده مقادیر کلی هر یک از مشخصه های کیفی مورد نظر می باشند.

ترکیب شیمیایی:

اجزای شیمیایی اصلی سیمان SD-CAC71 در جدول آورده شده است.

خواص فیزیکی و مکانیکی - ملات سیمانی:

این آزمون ها با استفاده از ملات سیمانی با کارپذیری مناسب انجام می شود. ترکیب ملات سیمانی مورد نظرشامل 1350 گرم دانه استاندارد، 450 گرم سیمان و 210 گرم آب می باشد.

بسته بندی و زمان انقضا:

SD-CAC71 در کیسه های 25 کیلوگرمی و یا 1000 کیلوگرمی بسته بندی می شود. این سیمان دارای تاریخ انقضای 6 ماه در صورت نگهداری در شرایط خشک مناسب می باشد. در اغلب موارد خواص محصول بیشتر از یک سال ثابت می ماند. این سیمان نباید در شرایط محیطی بیرون، مرطوب و در تماس مستقیم با زمین نگهداری شود.