سیمان نسوز A700


 • توصیف کلی:

  SD-CAC50 چسب هیدرولیک بر پایه ترکیب کلسیم آلومینات بوده که دارای ویژگی هایی چون دیرگدازی مناسب، گیرش معمولی و سخت شدن سریع می باشد. این سیمان شامل هیچگونه افزودنی نبوده و با اغلب افزودنی های آلی و معدنی جهت دستیابی به کارپذیری، جریان یابی و رفتار استحکامی مناسب سازگار است.

  شرکت صنایع دیرگداز آمل، سیمان کلسیم آلومینات با محتوای آلومینای 50 درصد وزنی را با فرآیند تولید مناسب و با استفاده از مواد اولیه با خلوص بالا تولید می کند. این محصول مطابق با شاخصهای کیفی استاندارد تولید می گردد.

 • ویژگیها و کاربرد:

  SD-CAC50 برای کاربرد های نسوز با عملکرد دمایی متوسط مناسب می باشد. این سیمان دارای مشخصه هایی چون خواص رئولوژیکی و استحکامی پایدار، مقاومت مناسب به خوردگی شیمیایی، مقاومت به سایش و شوک حرارتی مناسب می باشد. همچنین محتوای کم اکسید آهن (کمتر از 3 درصد وزنی) جهت مقاومت در برابر اتمسفرهای کاهنده ناشی از منوکسید کربن و سایر عوامل مناسب است. سیمان SD-CAC50 برای تولید ترکیبات نسوز جرمی (ریختنی/ پاشیدنی) و هر گونه نسوز منولیتیک دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.

 • مشخصات فنی:

  داده های زیر نشان دهنده مقادیر کلی هریک از مشخصه های کیفی مورد نظر می باشند.

 • ترکیب شیمیایی:

  اجزای شیمیایی اصلی سیمان SD-CAC50 در جدول زیر آورده شده است.

 • ترکیب مینرالی:

 • خواص فیزیکی و مکانیکی - سیمان:

 • خواص فیزیکی و مکانیکی - ملات سیمانی:

  این آزمون ها با استفاده از ملات سیمانی با کارپذیری مناسب انجام می شود. ترکیب ملات سیمانی مورد نظرشامل 1350 گرم دانه استاندارد، 450 گرم سیمان و 200 گرم آب می باشد.

 • بسته بندی و زمان انقضا:

  SD-CAC50 در کیسه های 25 کیلوگرمی و یا 1000 کیلوگرمی بسته بندی می شود. این سیمان دارای تاریخ انقضای 6 ماه در صورت نگهداری در شرایط خشک مناسب می باشد. در اغلب موارد خواص محصول بیشتر از یک سال ثابت می ماند. این سیمان نباید در شرایط محیطی بیرون، مرطوب و در تماس مستقیم با زمین نگهداری شود.