شرکت صنایع دیر گداز آمل برای دومین بار در سه سال گذشته به عنوان کارآفرین برتراستان مازندران برگزیده شد

شرکت صنایع دیر گداز آمل برای دومین بار در سه سال گذشته به عنوان کارآفرین برتراستان مازندران برگزیده شد

پس از ارزیابی هئیت منتخب درنظر گرفته شده برای ارزیابی واحد های صنعتی فعال که همه ساله به بررسی واحد های فعال استان پرداخته و از میان آنها 10 واحد برتر کارآفرین را برمی گزینند ، شرکت صنایع دیر گداز آمل بعنوان یکی از این واحد های منتخب گزینش و در مراسم باشکوه روز صنعت و معدن  در محل دانشگاه شمال لوح کارافرین نمونه استان را از دست   جناب آقای مهندس ترکان مشاور ارشد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود . شایان ذکر است که این لوح برای دومین بار است که به شرکت دیر گداز آمل تعلق میگیرد .