محصولات

شرکت صنایع دیرگداز آمل

بزرگترین واحد تولید کننده آجر عایق نسوز در خاورمیانه

تولید سیمان آلومینایی 71 برای نخستین بار در ایران

شرکت صنایع دیرگداز آمل